Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru

28. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient, będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia (formularz dostępny TUTAJ) i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Studio Format Ewa Smołka, ul. Solna 4/9, 20-021 Lublin.

29. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.

30. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a) gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez Konsumenta w momencie składania oferty zakupu treści cyfrowej lub w momencie pobrania treści cyfrowej przez Konsumenta.

31. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

Zwrot należności

32. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

33. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Reklamacje

34. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których Klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.

35. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z ze Sklepem telefonicznie lub e-mailem (patrz: Kontakt ze sklepem).

36. Sklep w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

37. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres:
Studio Format Ewa Smolka ul. Solna 4/9 20-021 Lublin z dopiskiem Reklamacja.
Koszt wysyłki reklamacji ponosi klient.

38. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sklep zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

39. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.