Etyka wydawnicza

ZASADY POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO WYDAWNICTWA
 

Nadrzędnym celem Wydawnictwa jest troska o wysoki poziom merytoryczny i edytorski książek. W pracy nad publikacjami kierujemy się zasadami etyki wydawniczej, której zaakceptowanie i przestrzeganie przez Autora jest niezbędnym warunkiem współpracy z Wydawnictwem. Punktem odniesienia są dla nas standardy wypracowane przez Committee on Publication Ethics (cope, https://publicationethics.org). Złożenie tekstu do Wydawnictwa drogą mailową lub osobiście jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie narusza praw autorskich innych osób ani nie zawiera treści niezgodnych z prawem.

Wydawnictwo ma prawo odmówić przyjęcia do druku utworu, który nie spełnia wymogów poprawności językowej, prezentującego niski poziom merytoryczny i naruszającego zasady etyki naukowej (plagiat, autoplagiat, przejawy nierzetelności naukowej, np. fałszowanie wyników badań, upowszechnianie nieprawdziwych informacji, ghostwritting, guest autorship). Do weryfikacji antyplagiatowej używamy programu plagiat.pl.

 

PROCEDURA RECENZOWANIA
 

Etapy oceny:
1) weryfikacja wstępna (ocena zgodności pracy z profilem Wydawnictwa oraz z wymogami formalnymi, innowacyjności pracy, poziomu językowego i edytorskiego). W przypadku pozytywnej oceny tekst zostanie przekazany do recenzji.
2) ocena merytoryczna – niezależny recenzent zewnętrzny, będący specjalistą w danej dziedzinie, dokona oceny mającej na celu ustalenie wartości pracy i jej wkładu w rozwój danej problematyki/dyscypliny naukowej. Przez cały okres oceny informacje o autorze pozostaną utajnione.

Recenzja w formie pisemnej powinna zawierać ocenę:
• oryginalności tekstu (weryfikacja antyplagiatowa),
• innowacyjności pracy na tle innych publikacji z danej dziedziny,
• metodologii (zastosowanych narzędzi, znajomości problematyki, sposobu argumentacji itp.),
• wykorzystania źródeł i rzetelności ich cytowania,
• struktury pracy, poprawności językowej i jakości edytorskiej.

Recenzent powinien odmówić dokonania recenzji w dwóch przypadkach:
• zaistnienia konfliktu interesów (recenzent nie może pozostawać w relacjach rodzinnych ani w hierachii zawodowej z autorem);
• jeżeli zna tożsamość autora lub posiadł taką wiedzę w trakcie procesu recenzji.

W przypadku pozytywnej oceny recenzja pracy zostanie przedstawiona Autorowi z prośbą o ustosunkowanie się do ewentualnych uwag oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w tekście. Następnie tekst zostanie przekazany do opracowania redakcyjnego.

 

PROCEDURA WYDAWNICZA

Złożenie tekstu do Wydawnictwa osobiście lub drogą mailową jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie narusza praw autorskich innych osób ani nie zawiera treści niezgodnych z prawem oraz że tekst jest kompletny. Pliki powinny mieć format doc lub docx. Wiążącą wersją tekstu jest najaktualniejsza wersja wydawnicza – nowe wersje plików nie będą przyjmowane, ewentualne zmiany powinny być nanoszone na wersji wydawniczej.

Redakcja i korekta wydawnicza jest wykonywana na pliku w trybie śledzenia zmian i przekazywana Autorowi do weryfikacji. Na tym etapie Autor może zgłaszać poprawki redaktorowi. Zredagowany tekst jest przekazywany do składu, opracowania rysunków, materiału ilustracyjnego itp. Autor może wówczas zgłaszać swoje propozycje i oczekiwania dotyczące wyglądu publikacji. Po złamaniu tekstu wykonywana jest druga korekta wydawnicza. W przypadku poważniejszych poprawek Autor zostaje poproszony o ich weryfikację. Następnie Autor otrzymuje plik PDF do korekty autorskiej. Na tym etapie zgłasza poprawki i zatwierdza ostateczną wersję tekstu.

W wypadku nakładu powyżej 100 egzemplarzy 17 egzemplarzy zostanie wysłanych do bibliotek uprawnionych do egzemplarza obowiązkowego. Jeśli nakład nie przekracza 100 egzemplarzy, przekazane zostaną 2 egzemplarze obowiązkowe.