NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych”
On 25 sierpnia, 2022 | 0 Komentarze |

Podjęte badania wpisują się w lukę problemową dotyczącą bezpieczeństwa lokalnego, ponieważ nie tylko uwzględniają, jak jest ono postrzegane przez policjantów, ale zmierzają do przeanalizowania również określonych czynników mających związek z postrzeganiem tego problemu. Zasadniczo poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jak problematyka bezpieczeństwa w skali mikrośrodowiskowej (lokalnej) „koduje się” w systemie pracy i doświadczeń policjantów (służby kryminalnej), […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Tajemnica, filozofia, egzystencja. Z odniesieniem do myśli Lwa Szestowa i Gabriela Marcela”
On 24 sierpnia, 2022 | 0 Komentarze |

Temat jest trudny i cokolwiek niebezpieczny nie tylko z tego powodu, że tajemnicę od zawsze otaczał nimb świętości, a za jej nieuprawnione odkrycie często groziła śmierć. Wydaje się ona imponderabilium tak znacznym, że skazującym na klęskę najskromniejszą nawet próbę jej zgłębienia. Jeżeli więc próbę taką podejmujemy, to nie dlatego, iż przyświeca nam Ikarowy jakiś zapał […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Utrwalanie szlaków. Studia o literaturze i kulturze Podlasia”
On 24 sierpnia, 2022 | 0 Komentarze |

W książce niniejszej piszę o literackim i kulturowym obrazie Podlasia, traktując je szeroko16 i sytuując w polu mojego zainteresowania pochodzących stąd autorów, ich dzieła, a także wybrane zjawiska kulturowe, do których zaliczam chociażby namysł nad lokalnym uniwersytetem i aktywnością regionalną w zakresie animacji kultury. Omawiam również wizerunek Podlasia w polskojęzycznej prasie wileńskiej, a także kreślę […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Instytucja europejskiej inicjatywy obywatelskiej – szczególna prawotwórcza kompetencja obywateli Unii Europejskiej?”
On 4 lipca, 2022 | 0 Komentarze |

Powstanie Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej uruchomiło szereg sformalizowanych działań, które zmieniły obraz Europy. Postępujące procesy integracyjne państw determinowane były przede wszystkim aspektami ekonomicznymi. Zrozumiano, że zmiany, jakie po II wojnie światowej nastąpiły nie tylko na kontynencie europejskim, ale także w ujęciu globalnym, wymagają dla dobra państw – podmiotów prawa międzynarodowego – nawiązywania i […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima”
On 13 maja, 2022 | 0 Komentarze |

Tematem rozprawy jest stosunkowo mało znany wśród dialektologów geolekt A Fala, używany w trzech miejscowościach na pograniczu Hiszpanii i Portugalii […], oraz wpływ, jaki wywiera obecnie na niego język hiszpański. Zasadnicze pytanie, na jakie pragnie w swojej dysertacji odpowiedzieć Doktorant, brzmi: czy badany geolekt zdoła przetrwać w szybko zmieniającej się, postmodernistycznej rzeczywistości. dr hab. Ewa […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Mikrokosmos szpitala psychiatrycznego w perspektywie teorii i praktyki modernizmu i postmodernizmu”
On 5 kwietnia, 2022 | 0 Komentarze |

W książce przeprowadzona została wnikliwa analiza wywodzących się z różnych literatur utworów powieściowych, które wprowadzają tę określoną wersję tematu szaleństwa w literaturze, jaką stanowi szpital dla umysłowo chorych. O ile temat szaleństwa podejmuje się często, o tyle temat szpitala psychiatrycznego nie doczekał się jakichś szerszych opracowań. Tym bardziej nie można tu odnotować spojrzenia na problematykę […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego”
On 8 marca, 2022 | 0 Komentarze |

Historia Enigmy jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy i autorów w skali międzynarodowej. Do tej pory ich uwaga koncentrowała się na zagadnieniach technicznych funkcjonowania Enigmy, losach ośrodka w Bletchley Park albo (nieszczęśliwej) historii osobistej Alana Turinga. Wyjątkowość prezentowanej publikacji polega na przedstawieniu całkowicie nieobecnego wątku, który jeszcze nigdy nie został szerzej omówiony zarówno w literaturze międzynarodowej, […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Demokracja ponadnarodowa w Unii Europejskiej”
On 7 marca, 2022 | 0 Komentarze |

Monografia naukowa Mariusza Brzostka jest wnikliwym i gruntownym ujęciem bardzo słabo zbadanego zagadnienia demokracji ponadnarodowej ulokowanej w Unii Europejskiej, czyli poza swoim naturalnym środowiskiem, jakim jest państwo. Jest to duże wyzwanie dla badaczy, gdyż wymaga zmiany paradygmatu teoretycznego i metodologicznego przy zachowaniu znanej już w naukach o polityce teorii demokracji. W odpowiedzi na te wyzwania […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Arabistyka w PRL (1945–1990). Narodziny, historia, modernizacja”
On 9 lutego, 2022 | 0 Komentarze |

  Książka Zbigniewa Landowskiego jest pierwszą z trzech publikacji z serii o dziejach arabistyki polskiej w okresie PRL, poświęconą w głównej mierze historii dwóch uniwersyteckich katedr arabistyki: na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Tom obejmuje okres grynderski (poprzedzający formalne powstanie placówek), narodziny instytucji i ich rozwój, aż do końca czasów państwa socjalistycznego. Materiał oparto na […]

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: „Spisane po Nocach Kultury – 13 tekstów o formie wydarzenia, publiczności i przestrzeni”
On 30 grudnia, 2021 | 0 Komentarze |

Publikacja jest przede wszystkim rodzajem podsumowania badań prowadzonych nad Nocą Kultury, a więc nad potężnym, jednodniowym, ale organizowanym systematycznie od 15 lat lubelskim festiwalem poświęconym w istocie samemu miastu i jego mieszkańcom. Taka perspektywa czasowa i ciągłość prowadzonych analiz zaowocowały książką niezwykle złożoną tematycznie, polifoniczną metodologicznie i cenną jako jeszcze jeden, tym razem badawczy, dokument […]