Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych

Realizacje

Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych

Marek Ozimek

Podjęte badania wpisują się w lukę problemową dotyczącą bezpieczeństwa lokalnego, ponieważ nie tylko uwzględniają, jak jest ono postrzegane przez policjantów, ale zmierzają do przeanalizowania również określonych czynników mających związek z postrzeganiem tego problemu. Zasadniczo poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jak problematyka bezpieczeństwa w skali mikrośrodowiskowej (lokalnej) „koduje się” w systemie pracy i doświadczeń policjantów (służby kryminalnej), z uwzględnieniem zmienności czynników społecznych (środowiskowych i edukacyjnych). Należy stwierdzić, że dotychczas zagadnienia te były w niewystarczający sposób naukowo eksplorowane. Wyniki badań będą miały cele ścisłe naukowe (wzbogacenie teorii) oraz praktyczne, czyli podane zostaną przesłanki do udoskonalenia pracy policji w zakresie bezpieczeństwa lokalnego. Prakseologiczna użyteczność wyników badań może wyrazić się zarówno w ocenie potencjału, jakim dysponują te szczególnego rodzaju służby społeczne, jak i w określaniu dalszych perspektyw doskonalenia strategii i warunków pracy policji na polu ochrony bezpieczeństwa, zgodnie z realnymi potrzebami.

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE do pobrania: Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej