Słowniczek

Arkusz wydawniczy – jednostka, dzięki której można oszacować objętość książki. Arkusz liczy 40 000 znaków ze spacjami, czyli 22 strony znormalizowane. Wartość tę można sprawdzić w programie Word w lewym dolnym rogu w karcie: Wyrazy. Po kliknięciu w nią pokaże się opcja Statystyka wyrazów, a w niej Znaki (ze spacjami). Zob. też strona znormalizowana.

Copyright informacja o prawach autorskich do treści i projektu książki. Umieszcza się ją na stronie redakcyjnej.

DOI (ang. digital object identifier) – cyfrowy identyfikator publikacji zamieszczonej w Internecie. Ułatwia wyszukanie i pobranie dokumentu. Numerami DOI mogą być opatrywane zarówno całe monografie naukowe, jak i jej części, np. rozdział.

E-book – książka opublikowana w formie elektronicznej jako plik PDF, EPUB lub MOBI. Tak jak tradycyjne publikacje jest opatrzona numerem ISBN (jeśli książka funkcjonuje zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, powinna mieć różne numery ISBN).

Egzemplarze obowiązkowe – egzemplarze książki, które należy przekazać do uprawnionych bibliotek. Ich liczba jest uzależniona od wysokości nakładu: przy nakładzie do 100 egz. wystarczy przekazać 2 egz., przy nakładzie powyżej 100 egz. – 17 egz. Lista bibliotek uprawnionych do otrzymania egzemplarza obowiązkowego jest dostępna pod linkiem: https://www.bn.org.pl/dla-wydawcow/egzemplarz-obowiazkowy/liczba-egzemplarzy-obowiazkowych/

Foliowanie okładki – uszlachetnienie okładki np. folią błyszczącą, matową czy satynową. Dzięki niemu można dostosować efekt i wrażenia wizualne do projektu okładki.

ISBN (International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) – unikatowy numer nadawany publikacji przez wydawcę.

Korekta autorska – obejmuje dwa etapy: weryfikację poprawek po redakcji językowej (w programie WORD) oraz przeczytanie tekstu przez autora po pierwszej korekcie po składzie i łamaniu (pliku PDF).

Korekta po składzie i łamaniu (pierwsza korekta) – polega na wyeliminowaniu przez korektora ewentualnych błędów przeoczonych w redakcji językowej oraz sprawdzeniu poprawności łamania tekstu. Odbywa się na pliku w formacie PDF.

Korekta rewizyjna i techniczna (druga korekta) – korektor na tym etapie sczytuje poprawki z pierwszej korekty i korekty autorskiej, sprawdza m.in. poprawność świateł międzywyrazowych, dzielenia wyrazów, paginacji, zgodność spisu treści ze stronami w tekście oraz kompletność materiału do druku.

Layout – projekt książki. Składają się na niego takie elementy, jak: wybór fontu i stopnia nagłówków, tekstu głównego, cytatów i przypisów, interlinie, wygląd tabel, rozmieszczenie grafik itp.

Łamanie tekstu – szczegółowe opracowanie typograficzne publikacji w obrębie kolumny tekstu. Efektem jest docelowy wygląd stronic przygotowywanej do druku publikacji. Łamanie tekstu obejmuje np. ręczny podział i przenoszenie wyrazów czy ustawianie świateł międzywyrazowych w celu osiągnięcia jego jak najkorzystniejszej formy wizualnej.

Mockup – wizualizacja książki, przygotowywana często, zanim jeszcze publikacja się ukaże. Służy zazwyczaj do celów promocyjnych.

Open Access – zob.  otwarty dostęp.

Oprawa książki – nazywana inaczej okładką. Najczęściej spotykanymi rodzajami opraw są: twarda, miękka, ze skrzydełkami i zeszytowa (w wypadku publikacji o niewielkiej liczbie stron).

Otwarty dostęp (Open Access) – umieszczenie książki w Internecie w takiej formie, aby każdy czytelnik z dostępem do sieci mógł ją w dowolnej chwili przeglądać, pobrać lub wydrukować. Najczęściej publikacje zamieszcza się na stronach wydawnictw, uczelni bądź repozytoriów cyfrowych.

Redakcja językowa – pierwsze czytanie tekstu. Redaktor sprawdza tekst pod kątem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, językowych (np. błędne użycie słów i frazeologizmów), gramatycznych, stylistycznych (powtórzenia wyrazów, słowa nieadekwatne do rodzaju i stylu publikacji), logicznych, nazw własnych, literówek, struktury tekstu, jednolitości zapisów.

Rewizja – zob. korekta techniczna i rewizyjna.

Skład komputerowy – wprowadzenie opracowanego redakcyjnie tekstu do odpowiedniego programu, nadanie publikacji atrybutów zgodnie z regułami opracowania typograficznego oraz przygotowanie wstępnego układu publikacji (np. książki, broszury). Jest to etap przygotowania publikacji do procesu łamania.

Strona redakcyjna – czwarta strona książki. Podaje się na niej takie informacje, jak: nazwiska osób, które wzięły udział w procesie wydawniczym (recenzenci, redaktorzy, korektorzy, graficy, składacze), copyright, ISBN, informacje o tym, co znajduje się na okładce, dane wydawcy i drukarni, niekiedy też informacje o dofinansowaniu publikacji.

Strona znormalizowana – liczy 1800 znaków ze spacjami. 22 strony składają się na arkusz wydawniczy (czyli 40 000 znaków ze spacjami).