Wydawnictwo Episteme ze statusem wydawnictwa naukowego!
On 3 grudnia, 2019 | 0 Komentarze

3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341)

Komisja Ewaluacji Nauki rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania:

  • ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;
  • zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Po przeprowadzeniu tej oceny KEN przygotowała projekt uzupełnienia wykazu wydawnictw monografii naukowych o pozytywnie ocenione wydawnictwa.

Na tej podstawie Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, także 177 „nowych” wydawnictw, uznanych za spełniające wskazane wyżej kryteria.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt). Wśród wyróżnionych wydawnictw znajduje się też nasze wydawnictwo (poziom I – 80 pkt, pozycja 578, identyfikator wydawnictwa 67800)

Aktualna lista wydawnictw naukowych jest dostępna na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pobierz plik PDF ).

Dziękujemy naszym Autorom, Współpracownikom i wszystkim, którzy nas wspierali! Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom i nie zawieść zaufania, którym nas obdarzyliście.